Energikontor Sydost

Vårt uppdrag är att verka för ett hållbart energisystem i sydost, vilket vi gör genom att driva olika projekt. Ett hållbart energisystem innebär att andelen förnybar energi ska öka, att energi ska användas smartare och effektivare samt att behovet av energi minskar. Detta görs dels med hjälp av ny teknik eller nya användningssätt, men ett hållbart energisystem handlar också om att tillvarata och öka kompetens, skapa förutsättningar genom politiska beslut, mål och styrdokument samt genom hållbar samhällsplanering.

Christel Liljegren

VD, Energikontor Sydost

Vem är du?

Mitt namn är Christel Liljegren jag har fått förmånen att vara vd på Energikontor Sydost. Att få vara en del i arbetet att skapa förutsättningar en hållbar framtid är något jag är väldigt stolt över, jag har alltid varit intresserad av dessa frågor och hur vi kan samverka och samarbeta mer och bättre för att nå verkliga resultat.

Berätta om Energikontor Sydost!

De första energikontoren bildades redan 1999 och idag finns vi hela landet där vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar. Energikontor Sydost uppgift är att bidra till att Blekinge, Kalmar och Kronoberg når sina lokala och regionala energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Detta gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Att vara med och verka för att framtidens livsmiljö blir hållbar är helt i linje med det arbete som vi ska genomföra. Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Vårt uppdrag innebär att vi ska ha kompetens som kan stötta både offentliga och privata aktörer, samt att vi ska ta initiativ och driva projekt som gör att alla tillsammans bidrar till att skapa hållbara livsmiljöer, där en hållbar energiförsörjning är en mycket viktig pusselbit.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Med rätt kunskap, rätt engagemang och rätt beslut är framtiden ljus. Genom att sätta fokus på de viktiga frågorna och ha en långsiktig målbild kan Karlskrona vara ett föredöme och ledstjärna för andra.

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Att ha ambitionen och att sätta målen att skapa något nytt och något bättre är otroligt inspirerande. Att med hjälp av genomtänkt stadsplanering och med stöd av teknik och tekniska lösningar bidra till en hållbar utveckling där livskvalité och välfärd ger förutsättningar till ljusa barndomsminnen och en trygg uppväxt ger grunden för en fortsatt positivt utveckling mot en hållbar framtid.

Genom den plattform, inom vilken Expo Karlskrona ska ta form, kan nya spännande möten uppstå som leder till att många aktörer med olika expertområden tänker tillsammans och ser helt nya lösningar och möjligheter.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Om fem år har vi alla mängder av ny kunskap och nya erfarenheter som vi kan ta med oss vidare i nya utmaningar och projekt, och på resans väg har pekat ut riktning för en hållbar livsstil, en hållbar stadsutveckling och ett hållbart samarbete.