Hållbarhet

Ett hållbart Karlskrona

En hållbar utveckling innebär att vi ska kunna leva gott idag utan att försämra kommande generationers möjligheter att också ha ett gott liv. Det är lätt att tänka att hållbarhet handlar om miljö och klimat, vilket är sant. Men det är bara en av dimensionerna i begreppet. Lika viktigt är social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Expo Karlskrona vill arbeta med att utforska och stärka vårt samhälle inom alla dessa tre områden, och kopplar verksamheten till Agenda 2030.

Vi vill skapa en livsmiljö med social hållbarhet, där en hållbar ekonomisk tillväxt är ett verktyg för detta. Samtidigt ser vi att en hållbar miljö är en grundförutsättning för de båda andra.

Miljö och klimat

FN har identifierat tre huvudutmaningar inom miljö- och klimatområdet. Det är klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald samt utsläppen av föroreningar och avfall.

Havet
Karlskrona är en stad i havet. Stadskärnan ligger ute i skärgården, och existerar på havets villkor. Det är naturligt för oss som bor här att ha en nära relation till Östersjön, på ett helt annat sätt en en inlandskommun. Havet påverkar oss, och vi påverkar havet. 

I Expo Karlskrona vill vi utforska och utveckla vår relation till havet, och bidra till en bättre miljö och en förberedelse för framtida havsnivåförändringar.

Staden
Staden har sina egna unika förutsättningar gällande miljö och klimat. Stadsmiljön kan vara tärande, men har också möjligheten att bidra med grönytor och biologisk mångfald. Hanteringen av stadens konsumtion, energiförsörjning, trafik och avfall är av största vikt för att skapa en så positiv miljö- och klimatsituation som möjligt. Framtidens stad måste existera i samklang med omgivningen, inte i motsats till den. 

I Expo Karlskrona vill vi utforska och utveckla staden som en plats för hållbar miljö, med cirkulär användning av resurser och minskat klimatavtryck.

Omlandet

Karlskrona kommun består också av ett jordbrukslandskap och ett skogslandskap, med flera mindre orter. Omlandet ger möjligheter att leva i och uppleva både slättlandskap och skogsbygder. Att erbjuda bra förutsättningar för både människor och natur att leva ett gott liv i dessa landskap är en avgörande komponent i ett hållbart samhälle.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om möjligheten till ett gott liv för alla. Minskade sociala klyftor, jämställdhet, gott om arbetstillfällen, anständiga bostäder, en trygg och säker utemiljö, en god vård och omsorg, en bra skola för alla barn och en fysisk planering som tar hänsyn till människors funktionsvariationer.

Trygghet
Expo Karlskrona vill arbeta för att skapa en trygg och säker utomhusmiljö för alla människor som vistas här, vilket till exempel kan göras genom att se över belysning och andra trygghetsskapande åtgärder. Vidare vill vi utforska ökad trygghet för våra äldre och omsorgstagare, till exempel genom ny smart teknik.

 

Hållbar ekonomisk tillväxt

Vi behöver en hållbar ekonomisk tillväxt för att kunna utveckla framtidens boende- och livsmiljöer. Tillräckliga ekonomiska resurser är ett nödvändigt verktyg både för att ge all den service som behövs inom välfärden, men också för att näringslivet ska kunna utvecklas och skapa arbetstillfällen. Vi behöver också ekonomiska resurser för att utveckla nya verktyg för en hållbar miljö.

Expo Karlskrona har fokus på innovation och tillväxt. Genom en omfattande satsning på att hållbart utveckla näringslivet vill vi bidra till fler arbetstillfällen och etableringen av nya verksamheter. 

Innovationsfokus

I Karlskrona finns redan idag flera aktörer som arbetar med innovationsprocesser, och många företag som arbetar med att aktivt utveckla sina verksamheter med hållbarhet och innovation i fokus. Genom Expo Karlskrona vill vi accelerera detta arbete och stimulera nya samarbeten. Processer för att förvandla idéer till innovationer ska skapas.

Andra områden

Ny teknik

Ny teknik är en viktig del i framtidens livsmiljöer, och kan bidra till att lösa våra gemensamma utmaningar. Det ska vi jobba med i Expo Karlskrona.

Läs mer

Stadsbyggnad

Stadsbyggnation handlar om att skapa goda boende- och livsmiljöer för dig, dina grannar och alla andra. Men också att ta hänsyn till platsen och andra faktorer.

Läs mer

Livskvalitet

Vi vill bidra till ett gott liv, där det är enkelt att leva. En god miljö, närhet till naturen och kulturen. Kort resväg till arbetet och närhet till dina vänner.

Läs mer

Välfärd

Vård, skola, omsorg. Välfärden berör oss alla på ett eller annat vis, och vi vill utforska hur framtidens välfärd ska fungera.

Läs mer